Game Date Home Team Score Guest Home Add Points
第六届拖拉机大奖赛04/14/2019胡迪; 马晨; 沈阳7 : 9施碧涛; 戚萍; 秋萍12
第六届拖拉机大奖赛04/07/2019Frank Mou; 老居; 孟辉8 : 5施碧涛; 南新利; 秋萍-3
第六届拖拉机大奖赛03/31/2019吴兵; 张鸿兵; 张斌; 韩大伟J : 7南新利; 秋萍; 施碧涛; Jeff; 许力; 戚萍-4
第六届拖拉机大奖赛03/31/2019戚萍; 南新利; 秋萍; 施碧涛; Jeff; 许力7(先) : 7张振生; 小玲; 史玉红; Yiyu; Henry7